sZačíname nový školský rok 2019/2020!

Na zápise čakáme všetkých žiakov (okrem škôlkarov) v pondelok 2.9. v čase 8:30 - 12:00. 
S vyučovaním začneme od pondelka 9.9.2019.

Škôlkari môžu nastúpiť priamo na hodinu podľa rozvrhu. 
Dodatočné prijímacie skúšky budeme mať v stredu a vo štvrtok v čase 14:00-18:00.

V hudobnom odbore máme voľné miesto len pre hru na flaute.
Tešíme sa na vás 😃

Tanečný odbor

Rozvrh

Zadelenie do tried

Hudobnodramatický odbor

Rozvrh

Výtvarný odbor

Rozvrh

Hudobná náuka

Rozvrh

 

Daňové priznanie - poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu SETAS

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti